BIHAR SI DAROGA QUESTION PAPER PREVIOUS YEAR

 

BSSC

PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER OF

BIHAR SI/DAROGA/SERGEANT 

2001 -2019

1.अवर निरीक्षक उत्पाद (प्रा.) परीक्षा- 02.12.2001

OPEN

2.माप-तौल निरीक्षक (प्रा.) परीक्षा- 24.02.2002

OPEN

3.सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक (प्रा.) परीक्षा- (02.06.2002)

OPEN

4.बिहार एस.एस.सी. दारोगा परीक्षा- 23.04.2008

OPEN

5.बिहार एस.एस.सी. प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा- 2004 (26.08.2012 को सम्पन्न)

OPEN

6.बिहार एस.एस.सी. प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा- 2004 (28.08.2012 को सम्पन्न)

OPEN

7.झारखण्ड एस.एस.सी. दारोगा परीक्षा- 2012

OPEN

8.बिहार एस.एस.सी. उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा- 2008 (02.09.2012 को सम्पन्न)

OPEN

9.J.S.S.C. आबकारी उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक (प्रा.) परीक्षा- 18.10.2015

OPEN

10.झारखण्ड एस.एस.सी. दारोगा परीक्षा-2017

OPEN

11.बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (प्रा.) परीक्षा-11.03.2018

OPEN

12.बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक (प्रा.) परीक्षा-26.08.2018

OPEN

13.उत्पाद अवर निरीक्षक (प्रा.) परीक्षा-09.06.2019

OPEN

14.बिहार पुलिस दारोगा (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा-22.12.2019

OPEN

15.

16.

17.

18.