Khortha bhasa ke Lokkatha

1 सात भाय एक बहिन  OPEN
2 धनेक धधइनि OPEN
3 बुढा बुढी आर सात पीठा OPEN
4 गुदपुचु रानी आर कउआ OPEN
5 गोहाइल परब OPEN
6 बुढी आर ओकर नाती OPEN
7 दू बिहाक दुरति OPEN
8 छागइर गोरखिया आर केतकी फुल OPEN
9 लुइरगर बेटी छउआ OPEN
10 खुंटा भीतर चिंया गोटा OPEN

1.सात भाय एक बहिन

  • KeyPointsसात भाय, एगो बहिन सुगा, सात भोजी, घोड़ा, एगो फुटल घइला, खुदी-चुनिक माँड़, बाँध  घाटें , बेंग, बिन-बांधनाक एक बोझा काठ, बोनेक साँप, बोनेक सभे  जीउ-जंतु, धामना साँप, एगो जोतल बारी, एक पइला सइरसा , एक पाल पेरवा, डुमइर, कोइर काँटा, बाबला काँटा

2 धनेक धधइनि

KeyPoints – बुढ़ी, बेटा चमटू, रूपाक एगो टाका, बेपार, हाट, बांदर, राजाक महल,

3. बुढा बुढी आर सात पीठा

KeyPoints

4. गुदपुचु रानी आर कउआ

KeyPoints

5. गोहाइल परब

KeyPoints

6. बुढी आर ओकर नाती

KeyPoints

7. दू बिहाक दुरति

KeyPoints

8. केतकी फूल

KeyPoints

9 लुइरगर बेटी छउआ

KeyPoints – बेटी छउआ (चापु), गरीब बाप  ,

10. खुंटा भीतर चिंया गोटा

  • KeyPoints – – 1.कउआ, 2.तेंतइर चियाँ (गोटा), 3.खूँटा, 4.बढ़इ , 5.राजा, 6.साँप, 7.डांग, 8.आइग, 9.गड़िया (पोखइर),10.हाँथी, 11.लुतीक, टांगा
  • तेंतइर – इमली 
  • चियाँ (गोटा)